Hasznos információk a nyertes LEADER pályázatok megvalósításához

Szükséges alapdokumentációk:

Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei:

A 2016-2020 időszakra vonatkozó jogszabályok és a Széchenyi2020 kötelező arculati elemei az irányadóak.

A Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiájához kötődő arculati elemek – használatuk az előző ponton túlmutató, azzal együtt értelmezendő

Arculati elemek

arculat egyben

Általános információk:

KIFIZETÉSI KÉRELMEK

kapcsolódó dokumentumok

ütemezése:

CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A kifizetési kérelemhez csatolandó dokumentumok körét minden esetben a vonatkozó Felhívások, és a 272/2014. Korm. rendelet 4. melléklete tartalmazzák!

Eszközbeszerzés esetében benyújtandó dokumentációk

 1. Megrendelő/szerződés, elszámoló bizonylat (azaz számla), teljesítésigazolás, pénzügyi kiegyenlítést igazoló bizonylatok. (változás esetén az esetleges új árajánlatok)
 2. Kötelező rájegyzések az elszámoló bizonylatokon: cégszerű aláírás + projektazonosító szám + Az elszámoló bizonylat támogatás elszámolására benyújtásra került.” szöveget.
 3. Idegen nyelvű elszámoló bizonylat esetén a főbb megnevezések magyar nyelvű fordítását tartalmazó másolatot mellékelni szükséges.
 4. Minden esetben az eredeti bizonylatokat szükséges szkennelt formában benyújtani és a fentiekben nevesített kötelező rájegyzéseknek is az eredeti bizonylatokon kell szerepelni!
 5. Teljesítésigazolás: teljesítés igazolás lehet a kedvezményezettnek a számlára rávezetett cégszerű aláírása + a „teljesítést igazolom” szöveg, vagy külön dokumentum.
 6. Kifizetési bizonylat alatt a következőket kell érteni a 272/2014. Korm. rendelet 6. melléklet III. fejezet 5. pontja alapján:

         – bankszámla-kivonat, banki igazolás (net bankból kinyomtatott igazolások) vagy kiadási
            pénztár-bizonylat,
         – egyszeres könyvvitelre kötelezettek esetén bankszámla-kivonat, pénztárjelentés vagy
            főkönyvi napló,

         – költségvetési intézményeknél bérköltség esetén a kincstár igazolása,

         – az állammal vagy önkormányzattal szemben adó vagy járulékok közötti átvezetés
            (összevezetés / kompenzáció),
         – elszámolható értékcsökkenési leírás

         – Készpénzes számlák esetében önmagában a „Fizetve” rájegyzés nem fogadható el
            kifizetés bizonylataként. A pénzügyi teljesítés igazolására a készpénzes számlák esetében
            is be kell nyújtani a fentiekben nevesített dokumentumok valamelyikét.

 1. Nem nyújtható be olyan, készpénzben kiegyenlített elszámoló bizonylatot, amelynek az – általános forgalmi adó felszámítása esetén az általános forgalmi adóval növelt – ellenértéke meghaladja a 1,5 millió forintot.
 2. A forinttól eltérő pénznemben kiállított elszámoló bizonylat esetében a számlán megjelölt fizikai teljesítés időpontjában érvényes, a MNB által közzétett középárfolyamon kell forintra átszámolni.
 3. Gépek /berendezések esetén átadás-átvételi jegyzőkönyv (záró kifizetési kérelemhez)
 4. Gépek /berendezések esetén üzembe helyezési jegyzőkönyv (záró kifizetési kérelemhez)
 5. A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a projekt tárgya nem idegeníthető el, nem adható bérbe, jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén a projekt tárgyát saját forrásból pótolni kell.
 6. A kifizetési kérelem benyújtásánál a valós mennyiségek alapján kell elszámolni a támogatási keretek között.
 7. A projektben beszerzett technológiai berendezéseket az érintett berendezések kereskedelmi forgalmazásával üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni, a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett

Építési projekt esetében benyújtandó dokumentációk

 1. Az eszközbeszerzés 1-8 pontjában leírtaknak megfelelő dokumentációk
 2. Teljesítésigazolás: építés esetében a mérnök vagy műszaki ellenőr aláírásának is szerepelnie kell a bizonylaton – ha nincs külön teljesítés igazolás, mely tartalmazza az elvégzett munkálatokat.
 3. Engedély-, vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében az engedélyt legkésőbb az első kifizetési igényléshez kell benyújtani
 4. Engedélyköteles építési tevékenység esetén a záró kifizetési igényléshez használatbavételi engedélyt vagy tudomásul vételi igazolás. Nem engedélyköteles építésnél a záró kifizetési igényléshez műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv.
 5. Építés esetén kötelező műszaki ellenőr alkalmazása, építési és felmérési napló vezetése minden esetben kötelező (ÉNGY kódokat is tartalmazó részletes számításokkal alátámasztott, az elszámolni kívánt munkarészekre vonatkozóan). Építési engedélyköteles projekt esetében elektronikus napló vezetése (Ha nem engedélyköteles, az építési és felmérési napló elektronikusan vagy papír alapon is vezethető)
 6. Alvállalkozói teljesítés esetén nyilatkozat az alvállalkozói teljesítés mértékéről, és nyilatkozat az alvállalkozókat megillető ellenszolgáltatás teljesítéséről dokumentumok.
 7. Ha a fejlesztés környezeti hatásvizsgálat köteles, a környezeti hatástanulmány legkésőbb az első kifizetési igénylésig kell.
 8. ÉNGY szerinti bontású számlarészletező az építéssel kapcsolatos tételekről
 9. Hálózatra termelő napelemes projekt esetén az első kifizetési igénylés feltétele a hálózati engedélyes által jóváhagyott csatlakozási dokumentáció, a záró kifizetés feltétele a hálózati engedélyessel kötött hálózathasználati szerződés megléte.

A projekttel kapcsolatos dokumentumokat (megrendelő, szerződés, számla, és kapcsolódó bankszámla-kivonatok, teljesítésigazolás, stb.) elkülönülten kell kezelni!

Építési beruházáshoz tartozó követelmények az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet alapján: Letölthető

Rendezvény esetén

1./ A rendezvény előtti 30. napig meghívót kell küldeni a HACS-nak és az illetékes Kormányhivatalnak.

 A HACS-nak a heviz.balaton.zalaidombhatak@balatonleader.hu e-mail címre.

A Kormányhivatalnak a https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/ elektronikus ügyintézés felületen. (Általános ügyintézés → Támogatáshoz kapcsolódó iratok elektronikus beküldése → Új beadvány készítése menüpontban; Jogcím: LEADER Helyi felhívások (VP), Hivatkozott vonalkód: támogatási kérelem vonalkódja, Tárgy: HACS meghívó rendezvényre)

2./ A rendezvény megtartásáról – annak lezárását követő tizenöt napon belül – írásbeli emlékeztetőt készíteni. Az emlékeztetőt az ezt követő kifizetési kérelemhez szükséges csatolni, mely tartalmazza:

– a rendezvény helyszínét és időpontját,

– célcsoport megjelölését,

– a rendezvény célját és eredményét

– legalább 10 db dátumozott fotót.

3./ Azon tételek esetében, amelyekre vonatkozóan a kedvezményezett nem teljesítette a bejelentési kötelezettségét, a kifizetési igénylésben rendezvényre jóváhagyott támogatási összeg 5%-kal csökkentésre kerül.

A rendezvény helyén a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek szerint elvárt elemeket fel kell tüntetni (azaz támogatási projekttábla kihelyezése, szankció 5%) Az emlékeztető nélkül benyújtott rendezvényhez kapcsolódó tételek (amennyiben hiánypótlást követően sem kerül benyújtásra az emlékeztető) elutasításra kerülnek.

LEADER programmal kapcsolatos információk

A LEADER helyi pályázati felhívások megjelenése 2017. december 1-től teljeskörűvé vált. A felhívások a Magyar Államkincstár honlapján érhetőek el, az alábbi linken:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok. Az ALKALMAZÁS MEGNYITÁSA gombra kattintva a Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Egyesületet kiválasztva tölthetőek le. 

A felhívásokkal kapcsolatos további információ a munkaszervezetnél kérhető.


AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK, SEGÉDLETEK A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁHOZ

Megjelentek a "Felhasználói kézikönyv elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához", valamint az "ÉNGY tételek import segédlete" c. dokumentumok a LEADER helyi felhívásokhoz kapcsolódóan, amelyek a https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/fooldal a "Kapcsolódó tartalmak" pont alatt érhetőek el. 

A támogatási kérelem benyújtására már elérhető a LEADER helyi felhívások menüpont, azonban a kitöltés megkezdésére az adott felhívásban szereplő benyújtási időszak kezdő napjától van lehetőség.


Árajánlat sablon: a pályázati felhívások előírásainak megfelelő formai és tartalmi elemekkel rendelkező dokumentumminta. (LETÖLTÉS)

Rendezvények megvalósításához arculati elemek:

HACS logo .jpg                               LEADER logo .jpg                             szechenyi2020_VP .jpg
HBZD logo .ai

VP KTK 2020